Om Moss Havn

Moss Havn KF er et kommunalt foretak opprettet etter kommunelovens kapittel 11 heleid av Moss kommune. Havnen er i første rekke en tilrettelegger og et nav for utvikling av lokalt og regionalt næringsliv som igjen skal føre til flere, tryggere og kunnskapsbaserte arbeidsplasser.

Havnevirksomheten er bl.a. regulert gjennom havne- og farvannsloven samt plan- og bygningsloven. Formålet med loven er å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havnen og å trygge ferdselen i havnedistriktet.

Overordnede samferdselspolitiske mål om overføring av mer last fra bil til skip og bane skal fremmes.


VISJON
Moss havn skal være den mest effektive, fleksible og kundeorienterte knutepunkthavnen i Oslofjorden.

Foretakets fokusområder:

Samfunnsrollen
: Moss Havn KF skal være en aktiv samfunnsbygger, langsiktig forvalter av sjøarealene og en viktig bidragsyter til verdiskapning, næringsutvikling og byutvikling.

Intermodalitet og havneutvikling: Moss Havn KF skal med sin sentrale beliggenhet i åpent farvann og med nærhet til E6 og jernbane være den mest effektive intermodale havnen i Oslofjorden.

Miljø: Moss Havn KF skal ha tydelig miljøfokus og velge miljøvennlige løsninger.

Kunde- og markedsorientering: Moss Havn KF skal være det regionale næringslivets foretrukne havn og en attraktiv samarbeidspartner for lokale og regionale næringsorganisasjoner.

HMS og organisasjonsutvikling: Høy grad av sikkerhet i alle operasjoner og nulltoleranse for arbeidsulykker og brudd på lover og regler.

 

Presentasjon

Presentasjon av Moss havn!
 

 

Moss havn har en enkel innseiling