Nyheter
08

Pressemelding: Moss kommune v/Moss Havn har besluttet å vedta et forelegg på 400 000 kroner for brudd på forurensningsloven

Publisert
Moss kommune v/Moss Havn mottok 7. november 2017 et forelegg for brudd på forurensningsloven. Forelegget er på 400 000 kroner. Bakgrunnen for forelegget er at massene som ble dumpet i forbindelse med tildekking av havbunnen utenfor Moss Havn i perioden 8.mars 2016 til 8. april 2016, inneholdt sprengtråder av plast.

Ordføreren i Moss har gått grundig gjennom politiets vurderinger og har besluttet å vedta forelegget. 
- Marin forsøpling og forurensning er et stort globalt problem som også treffer oss lokalt. Jeg beklager de negative miljøkonsekvensene som dumping av massene utenfor Moss Havn har medført og vedtar politiets forelegg, sier ordfører Hanne Tollerud.
 
Havnesjefen i Moss beklager belastningen forurensningssaken har påført innbyggerne i Moss.
- Jeg beklager den belastningen denne saken har påført byen. Moss Havn skal være en ansvarlig stamnetthavn og arbeider systematisk for å forbedre våre miljøresultater. Siden utfordringen med massene ble oppdaget har vi sammen med flere andre aktører i kommunen jobbet iherdig for å rydde opp. Jeg er derfor glad for at politiet ikke har funnet grunnlag for å kritisere Moss Havns oppryddingsarbeid, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

Bakgrunn
Hva gjelder forelegget?
Politiet gir forelegget på bakgrunn av fire enkeltstående overtredelser av forurensingsloven. Alle overtredelsene knytter seg til dumping av masser som inneholdt plastarmeringsfiber og sprengtråd av plast i tiden 8. mars 2016 til 8. april 2016. 

Politiets vurdering er at Fylkesmannen ikke hadde gitt tillatelse til å dumpe masser som inneholdt plastarmeringsfiber og sprengtråd av plast. Videre mener politiet at Moss kommune v/Moss Havn informerte Fylkesmannen for sent om forekomsten av plast i massene. Politiet har ikke funnet grunnlag for å kritisere enkeltpersoner i denne saken.

Bakgrunnen for anmeldelsen
Moss Havn søkte 22. april 2014 om tillatelse til å gjennomføre tildekking av sjøbunn i Værlebukta. Fylkesmannen i Østfold ga tillatelse til tiltaket 30. oktober 2014.

Da tildekkingsarbeidene startet i mars 2016 ble det oppdaget at massene inneholdt plastarmeringsfiber og sprengtråd av plast. Moss Havn igangsatte umiddelbare opprydningstiltak for å begrense skadevirkningene av plastforekomsten, og har videreført dette arbeidet i tiden etter.

Fylkesmannen i Østfold anmeldte Moss Havn 18. august 2016, og politiet igangsatte etter kort tid etterforskning i saken. Moss Havn har i perioden frem til i dag samarbeidet med politiet for å bidra til sakens opplysning.
 
For mer informasjon kontakt:
Ordfører i Moss, Hanne Tollerud tlf. 943 13 206
Havnesjef Moss Havn, Øystein Høsteland Sundby tlf. 917 15 475
Arkiv - kategori