Nyheter
18

Fasevis og effektiv utbygging

Publisert
Fasevis og effektiv utbygging
Siden årsskiftet har Moss Havn KF gjennomført et prosjekt for å se på alternativer for utvikling innenfor områdeplanens rammer. Etter at bystyret i juni 2016 vedtok områdeplanen for Moss havn har administrasjonen i Moss Havn arbeidet målrettet inn mot en kommende detaljregulering. Inkludert i dette arbeidet er det gjennomført en kreativ fase for å se på muligheter opp mot utvikling i marked, teknologi, økonomi og fremtidig behov.

«Rapporten fra dette arbeidet viser at det vil være en god løsning fra Moss Havn sin side og bygge mindre enn områdeplanen åpner for. Videre viser rapporten at trinnvis utbygging i  tråd med utvikling i behovet for havnetjenester er å anbefale. Dette gjør at vi kan gjennomføre smarte investeringer tidlig og samtidig få tidlig effekt av de investeringer som skal gjennomføres», sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby.
 
Administrasjonen i Moss havn ønsker å ta ett konsept inn i reguleringsfasen. Dette konseptet gir rom for:
- trinnvis utbygging
- fleksibilitet knyttet til fremtidig utvikling (ferger/byen – tid/kostnad)
- tidlig realisering, inkludert smarte investeringer
- å møte behovene som kommer
- mulighet til havnespor

Detaljregulering starter opp til høsten og ferdigstilles i løpet av 2018.
Det vises her en utarbeidet skisse som illustrerer hvordan Moss havn kan se ut i fase 1 av en slik utbygging.
Arkiv - kategori