Nyheter
07

Moss havn frifunnet for krav om erstatning

Publisert
Moss tingrett har frifunnet Moss Havn for krav om erstatning fra entreprenøren T. Engene
AS. Tingretten konstaterer at Moss Havn opptrådte i tråd med partenes avtale i forbindelse
med utfyllingsprosjektet i Værlebukta våren 2016.
 
- Vi er glade og tilfredse med at Moss tingrett er enige med oss i denne saken. T. Engene
har ikke levert masser i henhold til avtalen og retten har nå bekreftet at Moss havn har
agert riktig i denne saken, som dessverre har fått negative konsekvenser for miljøet, sier
Fred Jørgen Evensen, styreleder i Moss Havn.
 
I desember 2015 inngikk Moss Havn kontrakt med maskinentreprenøren T. Engene AS om
deponering av overskuddsmasser i Værlebukta. Etter avtalen T. Engene AS levere rene
masser i samsvar med utfyllingstillatelse gitt av Fylkesmannen i Østfold høsten 2014.
 
Etter at utfyllingsmassene viste seg å inneholde større mengder sprengtråd og
armeringsfiber av plast, ble deponeringen innstilt sommeren 2016. Året etter ble Moss Havn
saksøkt av T. Engene AS med krav om erstatning for T. Engene AS´ tap som følge av
innstillingen.
 
Moss tingrett har ved dom 6. juli 2018 frifunnet Moss Havn for kravet og tilkjent Moss Havn
2 millioner kroner i sakskostnader. I domspremissene skriver tingretten at Moss Havns
utfyllingssøknad var adekvat basert på datidens kunnskapsgrunnlag og at beredskaps- og
oppryddingsarbeidet var forsvarlig. Tingretten har under tvil kommet til at Moss Havn ikke
kan kreve dekket opprydningskostnadene av T. Engene AS.
 
- Gjennom de to siste årene er det fremsatt mange påstander om hva Moss Havn visste og
ikke visste, og hva vi burde gjort. I rettens vurderinger slås det fast at Moss Havn har
handlet adekvat og forsvarlig ut fra den informasjon vi hadde gjennom ulike faser i
prosjektet. Både gjennom planleggingen, i oppstarten av prosjektet og underveis. På våre
ansattes vegne, egne vegne og på vegne av alle andre involverte er jeg spesielt glad for at
tingretten bekrefter akkurat dette, sier havnesjef Øystein H. Sundby.
Arkiv - kategori