Miljøovervåking av tildekking av sjøbunn

Som del av tillatelsen for tildekking av forurenset grunn i Værlebukta følger krav om miljøovervåking. Arbeidene med tildekkingen av sjøbunnen i Moss havn blir nøye overvåket av tredjepart og et er Rambøll som forestår denne overvåkingen. Det er uønskede effekter av partikkelspredning, som økt turbiditet i vannmassene, som følges nøye. Økt turbiditet kan føre til redusert lystilgang, nedslamming og spredning av miljøgifter. Sistnevnte er vurdert å utgjøre en liten risiko i dette prosjektet, mens nedslamming utgjør en risiko for ålegrasengene i området. For å sikre at verdifulle naturområder ikke forringes, foregår det til enhver tid kontinuerlig måling av turbiditet ved minst to stasjoner i havnebassenget. Totalt 4 stasjoner er plassert på Jeløysiden av Værlebukta og sørover lang fastlandet fra dagens havn. Vanndypet på stasjonene varierer fra ca 4 m til ca 30 m. Målesonden er plassert 2 m under vannoverflaten på tre av stasjonene for å overvåke ålegrasforekomstene. Mens den er 20 m under vannoverflaten på en stasjon for å overvåke eventuell partikkelspredning i dypvannet. Innsamlede data blir sammenlignet med bakgrunnsmålinger utført før deponeringsarbeidene startet. Resultater av miljøovervåkingen vil bli jevnlig publisert her på våre nettsider.


Målinger utført i perioden 8.4.2016 - 22.4.2016:

I tiden  8.-22. april er det ikke gjennomført dumpinger av masser i Værlukta. Målerne har vært utplassert og resultatene for to målestasjoner følger her:

  

Figurene over viser observerte turbiditetsverdier i perioden 8. -22. april 2016 ved stasjon St1 og St3. Verdiene er lave og tilnærmet bakgrunnsmålingene. I måleperioden ble det kun utlagt tildekkingsmasser 8.-10. april. Høyeste verdi ble målt ved St 1 den 14. april (6,05 NTU), altså i en periode hvor det ikke har foregått tildekkingsarbeider.

Målinger utført i perioden 9.3.2016 - 8.4.2016:
Det foregår kontinuerlig turbiditetsovervåking under tiltak. Overvåkingen startet dagen før første lekterlass ankom havna (9. mars 2016). Figurene under viser innsamlede turbiditetsdata for stasjon 1, 3 og 4 i perioden 9.3 - 8.4.2016. Turbiditeten har i hele perioden vært lav. Sammenlikning av målinger gjort under tiltak og bakgrunnsmålingene viser at tildekkingsarbeidene ikke gir forhøyet turbiditet ved målestasjonene. 

Figurene viser turbiditetsmålinger utført ved stasjon 1, 3 og 4 i perioden 9.3.2016 - 8.4.2016. Målingene viser at tildekkingsarbeidene ikke gir forhøyet turbiditet ved målestasjonene. Deponeringstidspunkt er vist med rød firkant.

Bakgrunnsmålinger utført i perioden 9.11.2015 - 16.12.2015:
Over en måned før arbeidene ble igangsatt (9.11.2015-16.12.2015), ble det samlet inn bakgrunnsdata fra overvåkingsstasjonene. Figuren under viser alle observasjoner gjort i denne perioden. Målingene viste at gjennomsnittsturbiditeten ved stasjonene er lave (1,7-3,1 NTU), men at de i korte perioder kan komme opp mot 30 NTU. 

Resultater fra turbiditetsmåling ved i perioden 9.11.2015-16.12.2015. Gjennomsnittsturbiditeten ved stasjonen var 1,7-3,1 NTU. 

Vind generer bølger som igjen kan erodere sjøbunnen slik at partikler oppvirvles. Siden stasjon 1 og stasjon 3 er plassert på grunt vann (ca. 4 m) vil disse derfor være mer utsatt for bølgeerosjon enn stasjon 2 og 4 (25 m og 30 m). Figurene under viser sammenhengen mellom observert turbiditet og vindstyrke ved stasjon 1 og stasjon 3. De høyeste observerte turbiditetsverdiene sammenfaller med perioder med sterkere vind.Resultater fra turbiditetsmåling ved St 1 i perioden 2.-8.12.2015. For å illustrere vindens påvirkning på turbiditet er data fra værstasjonen på Gullholmen benyttet. I perioden 5-6. desember herjet stormen «Synne» (markert med rød strek) noe som ga utslag i turbiditetsverdier på nærmere 30 NTU.Resultater fra turbiditetsmåling ved St 3 i perioden 9.-16.11.2015. For å illustrere vindens påvirkning på turbiditet er data fra værstasjonen på Gullholmen benyttet. Forhøyede turbiditetsverdier sammenfaller med perioder med økt vindstyrke.