Planarbeider og dokumenter i Moss sentrum

Sentrumsplanen for Moss
Sentrumsplanen er en strategisk kommunedelplan og et viktig rammeverk for oppfølgende planlegging og utvikling av Moss sentrum. Bystyret i Moss vedtok i juni 2015 sentrumsplanen for Moss (kommunedelplan). 
Du kan lese mer om dette på kommunens hjemmesider ved å klikke her!

Områdereguleringsplan for Moss Havn
I Sentrumsplanen er overordnede rammer for havneutviklingen avklart. Denne avklaringen følges opp gjennom en egen områdereguleringsplan for havna. Områdereguleringen til Moss havn ble vedtatt i Moss bystyre 20. juni 2016.
Planprogram for Moss havn - klikk her!
Vedtatt områdereguleringsplan for Moss havn- klikk her!
Plandokumenter over områdereguleringsplan ved Moss havn - klikk her!


Detaljreguleringsplan for Moss havn

Områdereguleringsplanen skal følges opp gjennom en detaljregulering.
Varslingsannonse for detaljreguleringsplan - klikk her!
Varsling av oppstart planarbeid tilknyttet detaljreguleringsplan for Moss havn - klikk her!
Varslingskart - klikk her!

Bakgrunn for detaljreguleringsplanen
Bystyret vedtok 20. juni 2016 områderegulering for Moss havn. Planområdet grenser mot Moss havn i nord, jernbanen i nord/øst, boligområder på Kleberget i sør/øst og Værla i sør/vest. Planen legger til rette for havneadkomst fra Strandgata i nord, etablering av fremtidig ferjeleie syd for Steinullbakken og utvikling av Moss havn og badeområde i sør. Arealene i sjø er satt av til havneområde og badeområde.
For rapporter tilknyttet detaljreguleringsplanen - klikk her!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________