Oppstart av planarbeid tilknyttet detaljreguleringsplan for Moss havn

Iht plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Moss havn.

Varslingsområdet omfatter eiendommene gnr/bnr.2/2320, 2/2049, 2/1303, 2/1305, 2/1274 og 2/2045. Foreslått plangrense er tilsvarende som for gjeldende områdereguleringsplan for Moss havn.

Forslagsstiller er Moss havn KF og Norconsult er fagkyndig. Planarbeidet er vurdert til å være omfattet av forskrift om konsekvensutredninger vedlegg II, punkt 10 og utløser krav til konsekvensutredning uten planprogram.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av en miljøvennlig, fremtidsrettet og arealeffektiv havn, med en utforming som er kompatibel med relevante overordnede planer, og den planlagte byutviklingen i havnas nærområder.

I hovedsak legges gjeldende områdereguleringsplan til grunn for planarbeidet, men forutsetningene for havneutvidelsen har endret seg siden områdereguleringsplanen ble vedtatt. I den forbindelse foreslås det enkelte justeringer av vedtatt områdereguleringsplan. Endringene omfatter at kaifront trekkes nærmere land, omregulering av buffersone ved Kleberget til havneformål, endring av områdeplanens rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av strandpark og endringer knyttet til krav om detaljering av fergeterminal.

Det varsles også om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 17.

Informasjon knyttet til planarbeidet er lagt ut på Moss havn sine hjemmesider moss-havn.no. Det vil bli avholdt informasjonsmøte på Bylab i Dronningensgate 15, den 17.01 klokken 17:00. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at det i brev til varslede parter er kommet inn feil dato for dette møtet. Riktig dag er onsdag 17. januar kl 1700 i Bylab.

For evt. innspill til eller ytterligere opplysninger om reguleringsplanen kontaktes:
Norconsult AS v/ arealplanlegger Christian Trender telefon 997 96 059
E-post: christian.trender@norconsult.com.
Postadresse: Postboks 626, 1303, Sandvika

Frist for innspill til planarbeidet er 28.01.2018. Varsling av oppstart planarbeid tilknyttet detaljreguleringsplan for Moss havn

 Varslingskart